ตัวแทนจำหน่าย

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการเป็นตัวแทนจำหน่าย

 • สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า การส่งสินค้า และการชำระเงินได้
 • สามารถดูแลลูกค้าได้ทั้งก่อน และหลังจำหน่ายสินค้า
 • สามารถบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้มียอดซื้อขายได้อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยทุก 3 เดือน ให้กับบริษัทฯ
 • สามารถส่งเอกสารการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้กำหนด
 • สามารถแสดงข้อมูลสินค้าของทาง บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จำกัด บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านได้

บริษัทฯ จะประเมินผลทุกไตรมาส เพื่อจัดสรรงบประมาณการตลาดให้แก่ตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย ตามผลงานในไตรมาสที่ผ่านมา

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า

การชำระเงิน

เงินสด, เช็คเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จำกัด

การจัดส่งสินค้า

 • กรุงเทพฯ มียอดการสั่งซื้อสินค้า ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อครั้ง
 • ต่างจังหวัด มียอดการสั่งซื้อสินค้า ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อครั้ง

กรณีมียอดการสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่าที่กำหนด ผู้ซื้อต้องรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือชำระค่าจัดส่งสินค้าเป็นเงินสด หรือเช็คเงินสด

เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภ.พ.20 หรือ 01
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 • แผนที่บริษัทฯ สำหรับจัดส่งสินค้า
 • ภาพถ่ายร้านค้า (ถ้ามี)
 • อื่นๆ